معرفی

مشخصات فردی

عبدالعلی بنائی فر

نام - نام خانوادگی : عبدالعلی   بنائی فر

پست الکترونیکی : a_banaei@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنیو علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1.      مدیر گروه تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سالهای 1383  تا   1388

2.      مدیر اداره فوق برنامه تربیت بدنی  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1383 تا 1388

3.      عضو شورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1389

4.      مدیر گروه فیزیولوژی و بیومکانیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1391 تا 1393

5. مدیر گروه کارشناسی ارشد 1394- 1396 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده تربیت بدنی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379-06-01

عبدالعلی بنائی فر
عبدالعلی بنائی فر

محل خدمت :
    دانشکده تربیت بدنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^